SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
7
5
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 06/08/2020, 17:17
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động  (31/03)
Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thay thế Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020; cụ thể như sau: - Vi phạm quy định về tiền lương ...
Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid 19.  (31/03)
Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid 19. Ngày 25/3/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch ...
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế  (09/10)
Ngày 22/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (Nghị định); trong đó đã quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế như sau: - Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế gồm Trưởng ban, không quá 03 Phó Trưởng ban; bộ máy ...
Kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2018  (12/04)
91/KH-KCN ngày 16 tháng 3 năm 2018
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (11/10)
Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017
Phổ biến một số văn bản Luật của Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (07/11)
1. Luật Tiếp công dân (Luật số: 42/2013/QH13). 2. Luật Bảo vệ môi trường (Luật số: 55/2014/QH13). 3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật số: 64/2014/QH13). 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số: 77/2015/QH13). 5. Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo (Luật số: 82/2015/QH13). 6. Luật Ngân sách Nhà ...
Luật Trẻ em của Quốc hội ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2015.  (19/10)
102/2016/QH13
Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015.  (19/10)
92/2015/QH13
Bộ luật Dân sự của Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015.  (19/10)
91/2015/QH13
Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lao động - tiền lương  (04/09)
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG STT Tên văn bản và ngày có hiệu lực Trích yếu nội dung I Nghị định của Chính phủ 1 số 41/2013/NĐ-CP Hiệu lực: ngày 23/6/2013 Về danh mục đơn vị sử dụng lao động ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày