SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
2
0
2
8
6
Tin chuyên ngành Chủ Nhật, 26/01/2020, 19:51
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế  (09/10)
Ngày 22/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (Nghị định); trong đó đã quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế như sau: - Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế gồm Trưởng ban, không quá 03 Phó Trưởng ban; bộ máy ...
Kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2018  (12/04)
91/KH-KCN ngày 16 tháng 3 năm 2018
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (11/10)
Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017
Phổ biến một số văn bản Luật của Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (07/11)
1. Luật Tiếp công dân (Luật số: 42/2013/QH13). 2. Luật Bảo vệ môi trường (Luật số: 55/2014/QH13). 3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật số: 64/2014/QH13). 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số: 77/2015/QH13). 5. Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo (Luật số: 82/2015/QH13). 6. Luật Ngân sách Nhà ...
Luật Trẻ em của Quốc hội ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2015.  (19/10)
102/2016/QH13
Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015.  (19/10)
92/2015/QH13
Bộ luật Dân sự của Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015.  (19/10)
91/2015/QH13
Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lao động - tiền lương  (04/09)
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG STT Tên văn bản và ngày có hiệu lực Trích yếu nội dung I Nghị định của Chính phủ 1 số 41/2013/NĐ-CP Hiệu lực: ngày 23/6/2013 Về danh mục đơn vị sử dụng lao động ...
Hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp  (24/08)
Hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp Ngày 31/7/2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp. Thông tư này có những điểm mới so với quy định trước đây như sau: - Người sử dụng lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người ...
Về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.  (17/07)
Về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn việc cho thôi việc nhiều người lao động đối với ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày