SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
5
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 09/10/2018, 07:10

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

        Ngày 22/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số  82/2018/NĐ-CP  quy
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (Nghị định); trong đó đã quy định
cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý khu công nghiệp,
khu kinh tế như sau:
- Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế gồm Trưởng ban, không quá 03
Phó Trưởng ban; bộ máy giúp việc.
- Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế bao gồm:
Bộ máy giúp việc (Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện Ban
quản lý tại khu công nghiệp, khu kinh tế); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực
hiện nhiệm vụ công ích, công cộng, dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu
tư trong khu và các tổ chức khác phù hợp với tình hình phát triển khu công
nghiệp, khu kinh tế và nhiệm vụ, quyền hạn của từng loại Ban quản lý khu công
nghiệp, khu kinh tế theo quy định hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và quy
định của pháp luật.
- Việc thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ phải đảm bảo phù hợp với
các điều kiện, tiêu chí sau:
+ Tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; các mảng, lĩnh vực công
tác do phòng phụ trách phải có quy trình quản lý hoặc đối tượng quản lý rõ ràng,
phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;
+ Khối lượng công việc yêu cầu bố trí tối thiểu từ 07 biên chế trở lên;
+ 01 Phó Trưởng phòng đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ từ 07 đến 09
biên chế được bố trí và không quá 02 Phó Trưởng phòng đối với phòng chuyên
môn, nghiệp vụ từ 10 biên chế trở lên;
+ Số lượng cấp phó của Văn phòng Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh
tế, Văn phòng đại diện tại khu công nghiệp thực hiện như đối với phòng chuyên
môn, nghiệp vụ;
+ Số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế không quá 02 người.
- Biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự
nghiệp công lập của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế được giao trên cơ
sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng
số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành
chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được
cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
Ngoài ra, Nghị định có quy định các nội dung về quy hoạch, thành lập, hoạt
động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp và khu kinh tế.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2018;
      Theo đó, các Nghị định số  29/2008/NĐ-CP  ngày 14/3/2008 của Chính phủ
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số
164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định
số  29/2008/NĐ-CP  , Nghị định số  114/2015/NĐ-CP  ngày 09/11/2015 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ
ngày 10/7/2018.
TQN

Số lượt người xem: 954 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày