SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
4
7
8
4
1


Chế độ làm việc

Ban làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng; cá nhân chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công; trong đó:

1. Lãnh đạo Ban:

a. Trưởng ban: Là người quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ban; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban.

b. Phó Trưởng ban: Là người giúp Trưởng ban quản lý, điều hành hoạt động của Ban; phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban (bằng văn bản riêng) và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công, ủy quyền.

2. Các bộ phận:

a. Trưởng bộ phận: Là người quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về mọi hoạt động của bộ phận; trong đó phải:

         - Xây dựng, công khai quy trình xử lý từng công việc và kịp thời điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật hoặc ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền khi có phát sinh mới;

 - Quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức và người lao động trong bộ phận; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc của các thành viên;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và quy định này.

b. Phó Trưởng bộ phận: Là người giúp Trưởng bộ phận quản lý, điều hành hoạt động của bộ phận; phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo sự phân công của Trưởng bộ phận và chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận về lĩnh vực được phân công.

c. Cán bộ, công chức và người lao động có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc do Trưởng hoặc Phó bộ phận phân công; xử lý công việc đúng quy trình và chịu trách nhiệm trước Trưởng, Phó bộ phận về kết quả công việc do mình thực hiện.

 

Mối quan hệ trong công tác

1. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Ban với các bộ phận:

Là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, trường hợp có ý kiến khác nhau thì ý kiến của Lãnh đạo Ban là quyết định cuối cùng, Trưởng các bộ phận có trách nhiệm chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến của Lãnh đạo Ban, đồng thời được quyền bảo lưu, phản ảnh ý kiến của mình theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

2. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Ban với Chi ủy và các Đoàn thể:

Là mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ nhau để thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước và của Đoàn thể cấp trên Lãnh đạo Ban trao đổi với Chi ủy, Lãnh đạo các Đoàn thể để ký kết và thực hiện theo Quy chế phối hợp làm việc.

       3. Mối quan hệ giữa các bộ phận với nhau:

Là mối quan hệ phối hợp, cộng đồng trách nhiệm để thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong đó:

a. Đối với công việc đột xuất hoặc chưa có quy trình xử lý, thì:

- Bộ phận chủ trì (được Lãnh đạo Ban giao) lấy ý kiến (bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp) đối với các bộ phận có liên quan về những nội dung cần thiết; sau đó tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình.

- Bộ phận phối hợp có trách nhiệm góp ý (bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp) về những nội dung mà bộ phận chủ trì xin ý kiến; theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình và chịu trách nhiệm về góp ý đó.

        b. Đối với công việc đã có quy trình xử lý, thì:

- Bộ phận phối hợp chủ động gửi và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình (nội dung, yêu cầu, v.v… theo đúng quy định, quy trình) đến bộ phận chủ trì đúng thời gian quy định.

- Bộ phận chủ trì tổng hợp ý kiến của các bộ phận phối hợp và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao đề xuất hướng xử lý; chịu trách nhiệm về đề xuất của mình.

4. Mối quan hệ trong cùng một bộ phận với nhau:

Các thành viên trong bộ phận (kể cả Phó bộ phận) chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng bộ phận về công việc được giao và do mình thực hiện; trường hợp có ý kiến khác nhau thì ý kiến của Trưởng bộ phận là quyết định cuối cùng, các thành viên có trách nhiệm phải thi hành và được quyền bảo lưu, phản ảnh ý kiến của mình theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

 

 Thời gian làm việc

Ban áp dụng thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước; theo đó:

1. Tuần làm việc 40 giờ (từ thứ Hai đến thứ Sáu); ngày làm việc 08 giờ (Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ); các ngày nghỉ Lễ, Tết, v.v… theo quy định hiện hành;

Làm việc ngoài giờ quy định nêu trên (nếu có) phải được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ban, được chấm công và chi trả tiền làm thêm; Trưởng các phòng nghiệp vụ có trách nhiệm theo dõi và chấm công (hàng tháng) gởi về Văn phòng để làm thủ tục chi trả tiền lương theo quy định.

2. Nghỉ phép, nghỉ việc riêng,… được thực hiện theo quy định hiện hành; trong đó về thời gian và thẩm quyền giải quyết như sau:

- Đối với cán bộ, công chức nghỉ 01 ngày do Trưởng bộ phận giải quyết, từ 02 ngày trở lên do Lãnh đạo Ban quyết định;

- Trưởng, Phó các bộ phận nghỉ do Lãnh đạo Ban quyết định.

 

Chế độ hội họp

 1. Họp báo định kỳ:

 - Thành phần: Do Lãnh đạo Ban chủ trì, Chánh Văn phòng điều hành với Trưởng, Phó các bộ phận (trường hợp Trưởng, Phó bộ phận vắng thì phải báo cáo và và đề xuất người khác dự thay với Lãnh đạo Ban);

 - Địa điểm và thời gian: Tại Phòng họp của Ban, lúc 08 giờ ngày thứ Hai của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì dời lại ngày làm việc kế tiếp);

 - Nội dung: Đánh giá kết quả công tác 02 tuần vừa qua và đề ra kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong 02 tuần kế tiếp. 

 2. Họp báo đột xuất: Khi có nhu cầu cần thiết và do Trưởng ban quyết định; 

 3. Họp nội bộ của các bộ phận: Vào lúc 08 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần, để đánh giá kết quả công tác của tuần vừa qua và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ tuần kế tiếp; trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn, v.v...; khi cần thiết Lãnh đạo Ban sẽ cùng tham dự;

 4. Họp, sinh hoạt Đảng và các Đoàn thể theo Quy chế phối hợp làm việc đã ký giữa Lãnh đạo Ban ký với Chi ủy, Lãnh đạo các Đoàn thể; hoặc do các tổ chức này quy định sau khi trao đổi và thống nhất với Lãnh đạo Ban.

 

Chế độ báo cáo

1. Báo cáo phục vụ họp báo định kỳ: Các bộ phận gửi báo cáo kết quả công tác 02 tuần qua, kế hoạch 02 tuần tới và những kiến nghị, vướng mắc ... về Văn phòng  chậm nhất là 14 giờ ngày thứ Sáu của tuần trước liền kề ngày họp báo định kỳ; Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo về những kiến nghị, vướng mắc (nếu có) của các bộ phận và đề xuất hướng xử lý tại cuộc họp;

2. Báo cáo định kỳ (của Ban gửi các cơ quan chức năng): Các bộ phận căn cứ  nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xây dựng dự thảo báo cáo trình Lãnh đạo Ban ký, trong đó lưu ý:

 + Về nội dung: Đầy đủ theo yêu cầu và số liệu phải chính xác;

 + Về nhận xét, kiến nghị (nếu có): Phải sát thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật và có tính khả thi cao;

 + Về thời gian: Trước thời gian quy định ít nhất 02 ngày.

3. Báo cáo đột xuất: Theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban hoặc trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc xuất hiện những yếu tố mới hoặc cần đề đạt nguyện vọng, v.v...; cán bộ, công chức, người lao động đều có quyền và nghĩa vụ báo cáo, đề xuất phương án xử lý (bằng văn bản hoặc trực tiếp hoặc điện thoại) với Trưởng bộ phận hoặc Lãnh đạo Ban để kịp thời xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

 

Nguyên tắc xử lý văn bản

1. Văn bản đến: Do Văn phòng tiếp nhận để ghi số, ngày văn bản đến và vào sổ theo dõi; Chánh Văn phòng trình Lãnh đạo Ban xử lý trong mỗi buổi làm việc (trừ trường hợp “hỏa tốc” hoặc “khẩn” thì phải trình ngay) sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Ban, Chánh Văn phòng chuyển đến các bộ phận cần đến để triển khai thực hiện;

2.   Văn bản đi: Trưởng bộ phận soạn thảo chịu trách nhiệm toàn bộ về văn bản và “ký nháy” trước khi trình Lãnh đạo Ban; văn bản sau khi được Lãnh đạo Ban ký, Văn phòng có trách nhiệm phát hành theo quy định;

3.   Giao Chánh Văn phòng xây dựng quy trình xử lý, kiểm soát và lưu trữ văn bản trình Lãnh đạo Ban ký ban hành.

Thẩm quyền ký văn bản

       1. Trưởng ban ký tất cả văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

        2. Phó Trưởng ban được thay mặt Trưởng ban ký các loại văn bản thuộc lĩnh vực do Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền mình phụ trách;

             3. Trưởng các bộ phận ký tắt (ký nháy) các văn bản do bộ phận mình soạn thảo;

Chánh Văn phòng được thừa lệnh Trưởng ban ký các văn bản: Giấy giới thiệu, Giấy đi đường, Lệnh điều xe, Thư mời, Thông báo ý kiến chỉ đạo hoặc kết luận của Lãnh đạo Ban về điều hành công việc nội bộ và bản sao văn bản (xác nhận)