SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
7
0
8
3
2

 Thông tin liên hệ

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
*****
 
Địa chỉ: Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 07813 957697; Fax: 07813 954694
 
BAN LÃNH ĐẠO

Ông: Võ Sĩ Toản – Phó Trưởng ban (Q. Trưởng ban)
Điện thoại: 0913 892 404 – 07813 957 695; Email: toanvs@baclieu.gov.vn
Ông: Nguyễn Thanh Cảnh – Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0913 631 252 – 07813 954 693; Email: canhnt@baclieu.gov.vn

 
CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

STT
Chức năng, nhiệm vụ
Người phụ trách
Địa chỉ liên hệ
1
- Chính sách về ưu đãi đầu tư.
- Tham mưu tổng hợp và công tác cải cách TTHC.
(Trưởng phòng
Tổng hợp)
2
- Quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường.
- Cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Văn Công Tốt
(Trưởng phòng
Quy hoạch Đầu tư và xây dựng)
0918 240 107
07813 954 693
3
- Lĩnh vực lao động.
- Các lĩnh vực phát sinh của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.
Dương Thị Bé Hon
(Trưởng phòng
Doanh nghiệp)
0918 777 743
07813 954 696
4
- Lĩnh vực tổ chức, tài chính, quản trị, thi đua khen thưởng của cơ quan.
- Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
Trần Quốc Nhuần
(Chánh Văn Phòng)
0913 821 345
07813 857 697