SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
9
0

 Thông tin liên hệ

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
*****
 
Địa chỉ: Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 0291 3 957 697; Fax: 0291 3 954 694
 
BAN LÃNH ĐẠO

Ông: Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 0918 234 094 – 0291 3 957 695; Email: tuantai1968@gmail.com
Ông: Nguyễn Thanh Cảnh – Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0913 631 252 – 0291 3 954 693; Email: canhnt@baclieu.gov.vn
 
Ông: Ngô Quang Lắm – Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0913 892 575 – 0291 3 678 078; Email: quanglam1962@gmai.com

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

STT
Chức năng, nhiệm vụ
Người phụ trách
Địa chỉ liên hệ
1
- Chính sách về ưu đãi đầu tư.
- Tham mưu tổng hợp và công tác cải cách TTHC.
(Trưởng phòng
Tổng hợp)
0291 3 954 693
2
- Quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường.
- Cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Văn Công Tốt
(Trưởng phòng
Quy hoạch Đầu tư và xây dựng)
0918 240 107
0291 3 957 698
3
- Lĩnh vực lao động.
- Các lĩnh vực phát sinh của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.
Dương Thị Bé Hon
(Trưởng phòng
Doanh nghiệp)
0918 777 743
0291 3 954 693
4
- Lĩnh vực tổ chức, tài chính, quản trị, thi đua khen thưởng của cơ quan.
- Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
Trần Quốc Nhuần
(Chánh Văn Phòng)
0913 821 345
0291 3 957 697