SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
7
0
8
1
3

 Các bộ phận và đơn vị trực thuộc

 

1. Các bộ phận

 

 
Stt
 
Tên phòng
 
Lãnh đạo phòng/chức vụ
 
Điện thoại
 
Email
01
 Văn phòng
Trần Quốc Nhuần – Chánh Văn phòng
CQ: 0291 3957 697
DĐ: 0913 821 345
nhuantq@baclieu.gov.vn
02
Phòng KHTH
Huỳnh Ánh Phượng – Phó Trưởng phòng
CQ: 0291 3954 693
DĐ: 0942 719 080
phuongha@baclieu.gov.vn
03
Phòng QLDN
Dương Thị Bé Hon – Trưởng Phòng
CQ: 0291 3954 693
DĐ: 0918 777 743
hondtb@baclieu.gov.vn
04
Phòng QLQH&XD
Lê Đình Ban – Trưởng phòng
CQ: 0291 3957 698
DĐ: 0945 945 599
dinhban64@gmail.com
05
Phòng QLĐT
Văn Công Tốt – Trưởng phòng
CQ: 0291 3957 698
DĐ: 0918 240 107
totvc@baclieu.gov.vn

 

2. Đơn vị trực thuộc

 

Tên đơn vị

Lãnh đạo đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trung Tâm DVKCN

Ngô Hữu Tiến

Giám đốc

CQ: 0291 3954 810

DĐ: 0918 892 414

huutienngo@gmail.com

Phạm Thanh Tạo

P. Giám đốc

CQ: 0291 3957  519

DĐ: 0918 390 414

taopt@baclieu.gov.vn